Používané zkratky

Slovník pojmů 3D skenování

 • 3D SKENERJe zařízení pro zachycení tvarů a textur fyzických objektů a následného převedení do digitální podoby pro další zpracování v počítači.
 • PŘESNOSTPřesnost polygonové sítě je měřena odchylkou mezi naměřenými daty a skutečným objektem. Přesnost je daná typem, specifikací a nastavením skeneru. U 3D skenování nezaměňovat s Rozlišením (viz. níže)
 • ZAROVNÁNÍU 3D skenování se jedná o umístění jednoho každého skenu do referenčního systému pro vytvoření jednoho celistvého, kompletního modelu. Udáváno také jako registrace.
 • CADComputer-Aided Desin – vytvořený digitální model  pro design, strojírenství a výrobu. Modely jsou tvořeny různými geometrickými tvary jako trojúhelníky, liniemi, válci a plochyami. Typickým formátem CAD je .stp a .igs.
 • CAE - Computer-aided engineering – digitální simulace výkonu objektu a sestav. CAE sestává ze simulací typu  finite-element analysis (FEA) a computational fluid dynamics (CFD).
 • CFD - computational fluid dynamics – digitální proces, kterým mohou inženýři simulovat proudění vzduchu, tekutiny či plynu a jak se toto chová v různém designu a prostředí.
 • CMM RAMENO - coordinate measurement machine který používá bodovou, nebo kuličkovou sondu na polohovacím rameni, umožňující uživateli bodově snímat 3D data z fyzického objektu.
 • CMM RAMENOVÝ ENKÓDÉR - opto-elektronický přístroj, detekující inkrementální linie na stupnici ke zjištění přesné polohy ramena. Enkodér je také znám jako čtecí hlava.1
 • CNC stroj – Computer Numerical Control – je počítačem řízený obráběcí stroj který může vytvářet produkt v několika osách pro zvýšení výrobní přesnosti.
 • CAI Computer-Aided Inspection – počítačová kontrola naskenovaného výrobku s ideálním CAD modelem pro zjištění přesnosti s jakou byl vyroben.
 • ZAKÁZKOVÁ VÝROBAVyužití 3D skenování a k tomu určený software pro vytvoření individuálního designu za přijatelnou cenu. Často je využíváno v medicíně, nebo ve sportu pro výrobu protéz, obuvi, nebo zubních implantátů – pro individuální fyziologie.
 • DIGITÁLNÍ ARCHIVACE – ukládání fyzických objektů ve formě digitálních modelů pro ušetření času a nákladů.
 • DIGITÁLNÍ REKONSTRUKCE skenování fyzického objektu pro jeho následnou reprodukci ve kvalitě co nejbližší originálu
 • DYNAMICKÉ REFERENCOVÁNÍ přenesení referenční nuly na skenovaný objekt a uzamčení souřadného systému, ve kterém se skener pohybuje. Výsledkem je zvýšení přesnosti skenování bez ohledu na vibrace a další vlivy prostředí
 • FEA Finite-element analysis; digitální proces, kterým inženýři simulují, jak se struktura objektu chová v různých prostředí.
 • NORMÁLA Ve 3D prostoru se jedná o vektor směřující kolmo k ploše, nebo linii
 • NURBS - Non-uniform rational b-spline; matematický model používaný v počítačové grafice a CAD pro vytvoření křivek a ploch. (povrch reprezentovaný čtyřhrannými pláty, řízenými mřížkami)
 • OPTICKÝ CMM SKENER 3D skener jehož poloha v prostoru je snímána referenční optickou stanicí CMM. Optická stereoskopická CMM kamera snímá aktivní, nebo pasivní značky umístěné na 3D skeneru a dílu a pomocí dynamické reference je umisťuje do souřadného systému.
 • FOTOGRAMETRIE – Metrologický postup pro velmi přesné měření ze stereoskopických snímků.
 • PLM Product lifecycle management – praktické monitorování a organizace produktu od jeho kontroly až po ukončení jeho životnosti.
 • MRAČNO BODŮ je oblak bodů v 3D prostoru reprezentovaných souřadnicemi X,Y,Z. Většinou se jedná o povrchovou reprezentaci nějakého fyzického objektu. Nejčastějším formátem zápisu pro mračno bodů je .txt, .igs, .ascii.
 • RAPID PROTOTYPING proces rychlého zhotovení fyzického modelu, nebo sestavy za použití dat 3D STL, nebo CAD. 3D skenování je většinou na jednom konci, 3D tiskárna potom na druhém.
 • REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ - Proces zjišťování technologických aspektů zařízení, objektu, nebo systému prostřednictvím analýzy jeho struktury, funkčnosti a provozu. Ve 3D skenování proces reverzního-inženýrství zahrnuje sken objektu a následná rekonstrukce jeho tvaru ve specializovaných programech, do podoby 3D modelu.
 • ROZLIŠENÍ Definuje velikost detailu zachyceného polygonovou sítí v milimetrech. Je možno ji také přirovnat k rozlišení obrazovky v pixelech. Čím vyšší rozlišení, tím více trojúhelníků je obsaženo v polygonové síti a tím více dat je pro zbudování potřeba nasbírat.
 • OPAKOVATELNOST - Rozdíly v opakovaném měření jediným přístrojem, pořízené jedinou osobou na stejném díle za stejných podmínek.
 • SAMO-POLOHOVACÍ 3D LASEROVÝ SKENERLaserový skener používající retro-reflektivní poziční značky jako referenci. Takový skener nepotřebuje žádnou externí referenci, jelikož pozicování zajišťuje triangulace mezi kamerami skeneru a vzoru vytvořeném z pozičních značek. Data jsou snímána v reálném čase.
 • SAMO-POLOHOVACÍ 3D SKENER S BÍLÝM SVĚTLEM scanner získává svou polohu vůči skenovanému fyzickému objektu pohledem na zkreslený vzor promítaného bílého světla na skenovaném díle. Tyto skenery získávají svou polohu průběžně v reálném čase tak, jak se pohybují po objektu.
 • STL StereoLithography – formát zápisu polygonové sítě vycházející ze stereolitografických CAD programů vytvořených firmou 3D Systems Inc. a podporovaných jinými programy. STL je obecně používáno pro rapid prototyping, reverzní inženýrství, stejně jako pro kontrolu kvality jako výstup ze 3D skenování.
 • TRIANGULACE - způsob zjišťování souřadnic a vzdáleností. Provádí se trigonometrickým výpočtem. Sestrojí se pomyslný trojúhelník, jehož jedna strana je strana již známého jiného trojúhelníku s dvěma koncovými referenčními body a třetím bodem je místo, jehož souřadnice se zjišťuje
 • POLYGONOVÁ SÍŤ – výstup ze samo-polohovacích 3D skenerů. Typickými formáty jsou .stl, .obj, sat, a ply.

 

Záznamy Webinářů
Záznam webinářů
Odběr novinek e-mailem

Váše jméno:

Váš e-mail:

Kolik je 10 + 6? (antispam)

Kontakt

SolidVision, s.r.o.
Josefy Faimonové 11a, 628 00 Brno

e-mail: hsc@solidvision.cz
telefon: +420 533 433 111
IČ: 26280442, DIČ: CZ26280442